Tiến độ dự án Hamubay ngày 31 tháng 12 năm 2018

Thi công hạ tầng
Thi công hạ tầng
Thi công hạ tầng