Tiến độ dự án Hamubay ngày 15 tháng 12 năm 2018

Thi công Đường B10
Thi công Tetrapod